terms and conditionsОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "ИВАЙЛО ЦАНКОВ”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн shop.kypbn.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ИВАЙЛО ЦАНКОВ” е регистриран в Регистър Булстат към Агенция по вписванията с, постоянен адрес гр. Габрово, Смърч №23, ет.5, ап.13, имейл адрес: itsankoff@gmail.com, телефон: 0988869304

„ИВАЙЛО ЦАНКОВ” е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 434086.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта shop.kypbn.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на shop.kypbn.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за всяка поръчка на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”. С натискане на виртуален бутон с текст "Accept" или с друг аналогичен текст, се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” e електронен магазин, достъпен на сайта shop.kypbn.com , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ИВАЙЛО ЦАНКОВ” стоки.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 3 (1) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на shop.kypbn.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”.

Чл. 4 (1) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ИВАЙЛО ЦАНКОВ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ИВАЙЛО ЦАНКОВ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “ИВАЙЛО ЦАНКОВ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.


ПОРЪЧКА

Чл. 7 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”.

Чл. 8 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”, „cart“).
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му..

Чл. 10 „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 11 (1) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.


ПЛАЩАНЕ

Чл. 12 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 13 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На shop.kypbn.com е възможно плащане чрез наложен платеж.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 14 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15 „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”.


ДОСТАВКА

Чл. 16 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер или чрез Български Пощи до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на shop.kypbn.com .
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.
(4) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 17 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 18 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 19 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

Чл. 20 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
(3) Международни доставки се осъществяват с „Български пощи“.

Чл. 21 „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 22 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 23 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е ползвана, прана или по друг начин употребявана, „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Чл. 24 „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.


РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 25 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(4) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(5) Рекламацията се подава устно на посочения от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.
(6). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

4.3. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(8). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(9) Ако “ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(10) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.


ГАРАНЦИИ

Чл. 26 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.


ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27 „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 28 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”, „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ”.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” услуги.

Чл. 30 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 31 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 32 Органите, регулиращи дейността на „ИВАЙЛО ЦАНКОВ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 33 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 34 (1) „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ИВАЙЛО ЦАНКОВ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 35 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Изтеглете формуляр от тук